073-374-6880

פטור מהיתר בניה- איזה עבודות פטורות מהיתר?

סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, ותקנות התכנון והבניה (עבודות ושימושים הטעונים היתר). תשכ"ז – 1967 קובעים מהם המקרים שבהם יש להגיש בקשה להיתר בניה.

במסגרת סעיף 145ג לחוק ניתנה בידי שר הפנים הסמכות לקבוע סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר בניה ככל שהם עונים על כללים כדלקמן:

  • העבודות הינן פשוטות מבחינה הנדסית.
  • לא מהוות סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי.
  • השפעתן על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה.
  • אין פגיעה בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ותפקודיו.יצויין כי פטור מהיתר לא יחול בתחומו של מתקן בטחוני, בתחום שטחים שנסגרו בצו שהוצא לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או בשטח שהוועדה למתקנים בטחוניים החליטה להטיל בו מגבלות לפי סעיף 160(3א) לחוק.

מהו תיקון 101?

בתאריך 01.08.2014 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה (הידוע בכינויו "חוק הפרגולות") במטרה לייעל ולשפר הליכי הרישוי, במסגרתו נקבעו עבודות ומבנים הפטורים מהגשת בקשה להיתר בניה כמפורט בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014.
התיקון מפריד בין עבודות הפטורות מהיתר בניה ולבין עבודות הפטורות מהיתר בניה אך מחוייבות בדיווח באמצעות טופס מקוון לרבות האישורים הנדרשים. חשוב לציין כי עבודות אלו בין אם מחוייבות בדיווח ובין אם לאו חייבות להתבצע בהתאם לתכנית החלה במקום ו/או להנחיות המרחביות ו/או היתר.

 

מהם התנאים החלים על העבודות והשימושים הפטורים מהיתר?

  • יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות- בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין או מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום מקרקעין.
  • יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המתקן המוקם ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
  • יבוצעו באופן המפורט בתוספת השניה לתקנות לתקנות התכנון והבניה.
  • מתאים לחוק, לתקנות, להוראות התכניות החלות במקרקעין ולהנחיות המרחביות החלות במקום ולעיתים מסויימים להיתר הבניה.
  • אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.
  • אינם בתחום חוף הים, למעט אם העבודות המבוצעות בשטח המיועד למגורים או בשטח מתקן תשתיות.

 

מהן העבודות הפטורות מהיתר לפי תקנות התכנון והבניה?

 

להלן תמצית רשימת העבודות הפטורות מהיתר בניה וסיכום התנאים לביצוען (לרשימת העבודות המלאה והתנאים המלאים ניתן לעיין בתקנות התכנון והבניה(עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד- 2014):

סימן א'- גדרות ושערים
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה וכן פטורות מחובת דיווח
גדר וקיר תומך -גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מ', גובה קיר תמך אינו עולה על 1 מ'.

-הקמתם אינה בחזית המגרש הפונה לרחוב או לשטח ציבורי פתוח.

גדר בשטח חקלאי -גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מ'.

-הגדר תוקם מחומרים קלים ולא תהיה אטומה.

מחסום כניסה לחניה ושער -שער חשמלי אשר הותקן בהתאם לתקנים.

-יותקן  לרוחב פתח הכניסה, בתחום המגרש.

 

סימן ב'- גגונים וסככות
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה וכן פטורות מחובת דיווח
גגון, סוככת צל, סוכך מתקפל (ששטחו אינו עולה על 20 מ"ר) -מחובר לפחות באחת מפאותיו למבנה ואינו בולט מקיר המבנה יותר מ- 2 מ'.

-נבנה מחומרים קלים (בניה קלה).

-סוכך מתקפל (מרקיזה) -מצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ- 50 ס"מ.

-סככת צל (אריג המגן מפני מזג האוויר) – גובה לא יעלה על 3 מ', המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מ', משקלו לא יעלה על 3.5 ק"ג למ"ר.

העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה אך חייבות בדיווח לרשות
גגון, סוככת צל, סוכך מתקפל (ששטחו עולה על 20 מ"ר) -מחובר לפחות באחת מפאותיו למבנה ואינו בולט מקיר המבנה יותר מ- 2 מ'.

-נבנה מחומרים קלים (בניה קלה).

-סוכך מתקפל (מרקיזה) -מצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ- 50 ס"מ.

-סככת צל (אריג המגן מפני מזג האוויר) – גובה לא יעלה על 3 מ', המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מ', משקלו לא יעלה על 3.5 ק"ג למ"ר.

מצללה (פרגולה) -שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או 1/4 משטח הפנוי מבינוי, לפי הגדול.

-תוקם על גבי קרקע או גג המבנה אלא אם נקבע אחרת בהנחיות המרחביות, בהיתר או בתכנית החלה במקום.

 

סימן ג'- שימושים נלווים למבנה
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה וכן פטורות מחובת דיווח
פרטי עזר -מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, מתקן חניהלאופניים וכו'.

-לא כולל בניית מבנה נלווה לצורך הצבתו.

-במידה ומותקן על גבי המבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על 50 ק"ג.

-עמוד תאורה – גובהו לא יעלה על 6 מ'.

מתקן לאצירת אשפה -נפחו אינו עולה על 50 ל'.
מכונה לאיסוף מכלי משקה -חזית המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו בניין יותר מ- 10 ס"מ.
דוד מים, דוד שמש וקולטים -דוד שמש – נפח הדוד אינו עולה על 220 ל'.

-דוד מים – נפח אינו עולה על 220 ל'.

מזגן, מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר -מערכת מיזוג אוויר- תפוקה אינה עולה על 60,000 btu

-מערכת טיהור אוויר- המערכת תהיה מוסתר וולא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב.

-המערכות יותקנו בהתאם לתקן הרלוונטי.

החלפת רכיבים בבניין -הרכיב שיוחלף יהיה באותו המקום ובעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת, חיפוי אבן וכו'.

-החלפת רכיב אסבסט מותנית בהחלפה ברכיב שאינו אסבסט ובקבלת היתר מאת הממונה לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט במידת הצורך.

העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה אך חייבות בדיווח לרשות
שלט -שטחו אינו עולה על 1.2 מ"ר ומשקלו אינו עולה על 20 ק"ג.
סורגים -יותקן בהתאם לתקן לרבות סורג המיועד לפתח מילוט.

 

סימן ד'- מבנים טכניים
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה וכן פטורות מחובת דיווח
מתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל -מבנה זמני, לתקופה שאינה עולה על 90 ימים, בשטח מתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל.
מתקן לניטור אוויר -שטחו  לא יעלה על 7.5 מ"ר.
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה אך חייבות בדיווח לרשות
מבנים טכניים -מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח מתקן תשתית, שטח המבנה לא יעלה על 6 מ"ר, גובהו לא יעלה על 3 מ'
מתקן פוטו וולטאי -הספק המתקן אינו עולה על 700 קילו וואט למבנה.

-יותקן על גג המבנה שהוקם כדין ולא יבלוט ממנו.

-יותקן בהתאם לתקן.

 

סימן ה'- מבנים ועבודות זמניים
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה וכן פטורות מחובת דיווח
סגירה עונתית -עשוי מחומרים קלים (בניה קלה) לתקופה שנקבעה לפי חוק העזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון עסק.
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה אך חייבות בדיווח לרשות
מבנה זמני -מכולה, אוהל, סככה וכו'.

-יוצב על הקרקע ואינו משמש למגורים או לצורכי ציבור.

-תקופת הצבתו קצובה ואינה עולה על 120 ימים במשך 12 חודשים רצופים.

-מידותיו אינן עולות על 50 מ"ר.

-אוהל, סככה – גובה לא יעלה על 3 מ', המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מ' ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 ק"ג למ"ר.

מנהרה חקלאית ורשת צל -יוקם מחומרים קלים .

-גובהו אינו עולה על 4.5 מ'.

-משקל הכיסוי אינו עולה על 2 ק"ג למ"ר.

-משקל כל אחד מהעמודים או תרנים התמכים בקרוי אינו עולה על 30 ק"ג.

סימן ו'- מחסן ומבנה לשומר
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה וכן פטורות מחובת דיווח
מבנה לשומר מבנה יביל.

-גובהו אינו עולה על 2.2 מ', וגודלו אינו עולה על 4 מ"ר.

העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה אך חייבות בדיווח לרשות
מחסן -מחסן אחד לכל יח"ד.

-יוקם מחומרים קלים (בניה קלה).

-גודלו אינו עולה על 6 מ"ר וגובהו אינו עולה על 2.05 מ' (בגג משופע גובהו לא יעלה על 2.4 מ').

-לא יחובר לתשתיות לרבות מים, ביוב, חשמל.

-לא יוקם בשטח המיועד לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית.

 

סימן ז'- עבודות פיתוח ושיפור נגישות
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה וכן פטורות מחובת דיווח
ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח -עבודות הפיתוח אינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מ' ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע.
שיפור נגישות לבניין ובתוכו -ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מ'.

 

סימן ח'- אנטנה, צלחת קליטה ותורן
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה אך חייבות בדיווח לרשות
אנטנה, צלחת קליטה ותורן -גובהו לא יעלה על 6 מ' מפני המישור שעליו מוצב, אינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה.
הוספת אנטנה למתקן שידור קיים -באישור הממונה על הקרינה ובהתאם לתקן.
תורן למתקן ניטור רעש -גובהו לא יעלה על 7 מ'.

 

סימן ט'- הריסה ופירוק
העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר בניה אך חייבות בדיווח לרשות
הריסה -הריסה או  פירוק המבנה הפטר מהיתר.

 

סיכום

לא כל עבודת בניה מחוייבת בהיתר בניה לכן, בתחילת התהליך חשוב לאפיין נכון את העבודה המבוקשת ולפעול בהתאם להליך הרישוי המתאים ובכך לחסוך הוצאות מיותרות וזמן יקר. תיקון 101 לחוק התכנון והבניה מציג רשימה של עבודות בניה הפטורות מהיתר בניה כאשר בחלקן קיימת חובת דיווח. חשוב להדגיש כי אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בניה שלא בהתאם לתכנית החלה במקום, להנחיות המרחביות ולתקנות הקבועות בחוק.

תמיד חלמתם על פרגולה בגינה וחששתם מתהליך רישוי ארוך ומייגע?!  היום אפשר אחרת, פנו אלינו עוד היום ואנו נדאג ללוות אתכם עד להגשמת חלומכם, והכל בזמן הקצר ביותר, במינימום בירוקרטיה ובמינימום הוצאות.

קוביית רישוי עסקים

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן